Факторът на туморна некроза или туморнекрозис фактор (Tumor Necrosis Factor,TNF) играе централна роля в патогенезата на няколко възпалителни състояния, включително гноен хидраденит (HS).

TNF се произвежда вътреклетъчно, главно от активирани макрофаги. Прекурсорът TNF се превръща в разтворим TNF след протеолиза от TNF-конвертиращия ензим. Този разтворим TNF след това образува биологично активния фактор.

Има два типа TNF, които са много тясно свързани, TNF-алфа и TNF-бета. И двата типа действат чрез рецепторите I и II (TNFRI и TNFRII), които присъстват в почти всички видове клетки (с изключение на еритроцитите).

Свързването на TNF с TNFRI и TNFRII активира няколко сигнални пътя, включително активиране на транскрипционен фактор (ядрен фактор-κB), протеази (каспази) и протеин кинази (c-Jun N-терминална киназа, MAP киназа).

Това сигнализиране води до активиране на клетката-мишена и стартира възпалителен  отговор чрез освобождаване на няколко цитокини (T24) и иницииране на апоптоза. Така се активират и други клетки (макрофаги, Т-клетки, В-клетки), образуват се провъзпалителни цитокини (IL-1, IL-6),  хемокини (IL-8, RANTES и матрична металопротеиназа.
Следваща статия: Моноклонални антитела
Сподели: