В списанието „Международен журнал за медицинска наука“ са публикувани резултатите от ретроспективно, надлъжно, кохортно проучване за определянето на възможна връзка между атопичните заболявания и гнойния хидраденит. Проучването е осъществено от екип учени от Медицинския университет в Тайван.

Защо е направено проучването?

Атопичните заболявания (алергичен ринит, алергичен дерматит и астма) са широко разпространени в света и засягат приблизително 7 до 14% от хората. Тези състояния се проявяват чрез доминиращ имунен отговор от тип 2 (с участие на помощни имунни клетки тип 2, Th2). Знае се, че този тип имунен отговор е управляван от цитокини, предимно интерлевкини (IL-4 и IL-13).

Гнойният хидраденит (Hidradenitis suppurativa, HS) също се свързва с различни възпалителни пътища, в които участват интерлевкини.

Съществуват проучвания, които показват, че при хора с HS е налице два пъти по-висока вероятност от развитие на атопичен дерматит и се предполага потенциална роля на HS в развитието на атопичен дерматит.

Не е проучвана, обаче, връзката в реалния свят между HS и атопичните заболявания, защото наличните доказателства са получени предимно от кръстосани проучвания, които не позволяват да се добие представа за риска от развитие на атопични заболявания при пациенти с HS.

Как е осъществено проучването?

Данните, използвани в проучването са получени от изследователската мрежа TriNetX, която събира електронни медицински досиета от организации за сътрудничество в здравеопазването по целия свят. Включени са пациенти с HS и е извършено съпоставяне на различни параметри, за да се избере контролна група без HS. Съвпадащите параметри са възраст, пол, раса, съпътстващи заболявания, придружаващо лечение, социално-икономически статус, лабораторни данни и честота на използване на медицинска помощ. Оценявани са коефициентите на риск за атопични заболявания. Данните обхващат периода от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2017 година. За да се оценят базовите характеристики на участниците и значимостта между контролната група и HS групата, изследователите са използвали стандартизираната разлика (SD). Когато представената стойност на SD надвишава 0,1 между групите, разликата се счита за статистически значима.

Какви са получените резултати?

Проучването включва 40 053 пациенти с HS и равен брой съвпадащи контролни индивиди. Средната възраст на пациентите с HS е 34,2 години.

В сравнение с контролите без HS, пациентите с HS са свързани с по-висок риск от развитие на атопичен дерматит:

Какви са заключенията от проучването?

Резултатите от проучването предполагат потенциална дългосрочна връзка между HS и атопични заболявания. Това може да означава, че HS има роля като рисков фактор за атопични заболявания. Авторите, обаче отбелязват, че проучването е наблюдателно и следователно не може само по себе си да установи причинно-следствена връзка между HS, атопичен дерматит и астма.

Във връзка с това, изследователите считат, че трябва да бъдат осъществени допълнителни проучвания, за да се оцени необходимостта от ранен скрининг за атопични заболявания при пациенти с HS.

Статията е базирана на оригиналната публикация:

Chang HC, Lin CY, Guo YC, Lu HY, Lee CY, Wu MC, Gau SY. Association between hidradenitis suppurativa and atopic diseases: a multi-center, propensity-score-matched cohort study. Int J Med Sci. 2024 Jan 1;21(2):299-305.