Епоним (от старогръцки ἐπώνῠμος – даващ име) е личност (реална, митологична или измислена), която дава името си на определено понятие. Произходът на термина е свързан с древна Атина, където първият от деветте архонти е давал името на годината, през която властва. По-късно в Древен Рим епоними са консулите, които управляват през съответната година (1).

Епонимите са дългогодишна традиция и в медицината. Те изразяват почит към виден учен, който е изиграл основна роля в първото описване на болестта. Дори, всъщност, една болест става добре известна чрез името на този, който я е описал. Съществуват медицински епоними за физически признаци, сухожилия, рефлекси, парализа, кисти, аневризми, контрактури и много други. Някои автори изчисляват, че в медицината епонимите са над 8000 (2)

Литература:

  1. Уикипедия
  2. Whonamedit? A dictionary of medical eponyms. Ole Daniel Enersen. (2014). достъпно на: http://www.whonamedit.com/ 
Следваща статия: Апоптоза
Сподели: