Според действащия в България здравноосигурителен модел , всяко здравноосигурено лице прави избор на общопрактикуващ лекар (личен лекар), който е сключил договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Защо ми е необходим личен лекар?

Независимо какви симптоми или здравен проблем имаш, можеш да потърсиш консултация от личния лекар.

Общопрактикуващият лекар те преглежда, назначава ти лечение, изписва ти лекарства, извършва профилактични прегледи и имунизации. При необходимост, именно личният лекар издава направление за консултация при специалист (с направление за консултации), за лабораторни изследвания (с направление за медико-диагностични изследвания).

При хронично заболяване личният лекар може да те насочи за експертиза към Лекарска консултативна комисия (ЛКК) (с талон за ЛКК). ЛКК може да оформи медицинската документация и да те насочи към Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

Как да избера личен лекар?

Можеш да избереш за личен лекар всеки общопрактикуващ лекар, сключил договор с НЗОК на територията на цялата страна. На официалната интернет страница на НЗОК можеш да получиш и списък с имената и адресите на личните лекари. Можеш и да направиш справка за избрания личен лекар.

Първоначален избор на личен лекар може да бъде направен по всяко време на годината. Попълва се „Регистрационна форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар", която се закупува или се разпечатва. Може да бъде попълнен и образеца, от официалната интернет страница на НЗОК. Можеш също да попълниш и изпратиш на избрания личен лекар регистрационна форма за избор по електронен път, безплатно, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК. Трябва да имаш уникален код за достъп (УКД).

УКД се получава от районната здравноосигурителна каса (РЗОК) срещу лична карта. Чрез УКД можеш влезеш в здравното си досие.

Всяка година, в периодите от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември, можеш да смениш личния лекар. Можеш също така да направиш временен избор на личен лекар. Обърни внимание, че за да се случи това се процедира по вече описания начин за първоначален избор на личен лекар, но образците които се попълват са различни:

 • За смяна на личния лекар;
 • За временен избор на личен лекар.

Кога трябва да се направи временен избор на личен лекар?

Ако пребиваваш в населено място извън постоянното местоживеене за срок до 1 месец и се налага да получиш медицинска помощ, може да се обърнеш за съдействие към всеки общопрактикуващ лекар. Достатъчно е да се предостави  здравноосигурителната книжка.

Ако си в друго населено място повече от 1 месец, трябва да направиш временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото извън  постоянното местоживеене. Временният избор може да бъде за срок от 1 до 5 месеца. Той се осъществява с регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар. При изтичане на срока на временния избор извън здравния район, в който е осъществен постоянен избор, се възстановява автоматично последният направен постоянен избор на общопрактикуващ лекар.

Може ли личен лекар да откаже да те впише в пациентската си листа?

Липсва нормативен документ, по силата, на който общопрактикуващ лекар може да откаже вписване в пациентската си листа на здравноосигурени хора, които са го избрали. Съгласно Националния рамков договор:

 • Не съществува долна и горна граница на броя здравноосигурени хора, осъществили правото си на избор на конкретен общопрактикуващ лекар.
 • При регистрирани над 2500 здравноосигурени в пациентската листа на общопрактикуващ лекар той трябва да наеме в практиката си друг медик, а при над 3500 пациенти – още един лекар на пълен работен ден.

Ако получиш отказ, можеш да се обърнеш за съдействие към Районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

Какво включва пътя до диагнозата гноен хидраденит?

Обичайно гнойният хидраденит (HS) започва с поява на болезнени зачервени възли в гънките (под гърдите, в слабините и по седалището). За да се стигне до диагнозата ще бъде необходимо да се направи:

След поставяне на диагноза пациентът може да бъде проследяван амбулаторно от личния лекар или от специалист по кожни болести.

За диагностични и лечебни дейности и услуги, които се осъществяват в извънболничната помощ и се заплащат от НЗОК се работи амбулаторни процедури. Тези диагностично-лечебни дейности включват и предписване на необходимите лекарствени продукти за домашно лечение на пациента, които ще се заплащат от НЗОК.

Кои са амбулаторните процедури за HS?

През 2018 година е въведена Амбулаторна процедура № 39 "Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит", която включва заплащане на:

Основни диагностични процедури, кодирани по МКБ-9:

 • преглед (интервю) и оценка, описани обстойно (89.03) – това означава пълен преглед от специалист;
 • кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC (90.59) – следователно не заплащаш назначено от специалиста кръвно изследване, което включва изброените показатели;
 • микроскопско изследване на проба от кожа и друга покривна тъкан - култура и чувствителност (91.63) – това означава, че НЗОК покрива стойността на направена кожна биопсия;
 • микроскопско изследване на проба от друго място - култура и чувствителност (91.93) – това означава изследване на секрета от лезиите за наличие бактерии.

Основни терапевтични процедури, кодирани по МКБ-9:

 • Инцизия на синус или киста (86.03) – това означава, че по тази амбулаторна процедура може да бъде направен разрез през формирана киста;
 • Инцизия и дренаж на кожна лезия (86.04) - това означава, че по тази амбулаторна процедура може да бъде направен разрез през кожен възел или абсцес;
 • Ексцизия на рана (86.22) - това означава, че по тази амбулаторна процедура може да бъде направено изрязване на кожна рана;
 • Дебридмен без изрязване на рана, инфекция или изгаряне (86.28) - това означава, че по тази амбулаторна процедура може да бъде направено хирургично почистване (дебридмен) на дъното на рана;
 • Инжекция на антибиотик (99.21);
 • Инжекция или инфузия на друго лечебно средство (99.29).

Можеш да се запознаеш с пълния текст на процедурата тук.

След приключване на амбулаторната процедура могат да бъдат извършени  до 4 клинични прегледа годишно – осъществяват се в съответното лечебното заведение.

За съжаление тази амбулаторна процедура е недофинансирана от НЗОК, а болестта гноен хидраденит, въпреки че има подчертано хронично протичане, не е включена в Наредба №8 от 2016 година за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

В резултат на активните действия на пациентската организация „Открито за раните“ и решението на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), че здравните власти осъществяват тормоз по признак увреждане на болните от гноен хидраденит, болестта е включена в Наредба № 38/2004 г. на Министерство на здравеопазването (МЗ) и става възможно реимбурсирането от НЗОК на скъпоструващи лекарства за домашно лечение. В тази връзка през 2020 година и за гнойни хидраденит е въведена амбулаторна процедура №38 – „Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“.

Можеш да се запознаеш с пълния текст на процедурата тук.

При изпълнение на определени клинични критерии, лекар от извънболничната помощ (личен лекар или специалист), насочва пациента Експертния център по гноен хидраденит в гр. Стара Загора, който може да издаде протокол за лечение със скъпоструващи медикаменти. За продължаване на терапията, протоколите могат да бъдат издадени и от други комисии в гр. София и гр. Плевен. Повече за заплащането на лекарства от НЗОК можеш да прочетеш тук.

Запомни, че:

 • Личният лекар не може да издаде направление за кожна биопсия, това може да направи само специалистът по кожни болести.
 • НЗОК заплаща само определени диагностични и терапевтични процедури по амбулаторна процедура №39.
 • Можеш да се възползваш от амбулаторна процедура №38 в случай, че експертния център по гноен хидраденит е направил преценка за необходимост от скъпоструващо лечение.

В статията са използвани разяснения от официалната интернет страница на НЗОК (достъп месец декември 2022 г.). Поради настъпващи актуализации в нормативните документи е възможна промяна.

Следваща статия: Болнично лечение
Сподели: