Законодателството в България предлага данъчни облекчения за хора с увреждания.

Какво е данъчно облекчение?

Данъчното облекчение представлява намаление на дължимия данък. Може да ползвате следните облекчения (част втора, глава четвърта от ЗДДФЛ):

  • Намалена работоспособност;
  • Доброволно осигуряване и застраховане;
  • Осигурителен стаж при пенсиониране;
  • Дарения;
  • Млади семейства;
  • Деца;
  • Деца с увреждания;
  • Безкасови плащания;

За какви данъчни облекчения може да се кандидатства?

Най-същественото облекчение при намалена работоспособност е свързано с данъка върху доходите на физически лица. То дава право на намаляване на сумата на годишната данъчна основа със съответна сума, за което трябва да направиш справка в Националната агенция по приходите (НАП). Данъчното облекчение за намалена работоспособност е за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност (чл. 18 от ЗДДФЛ). Към 2022 година дава възможност да намалите данъчната си основа със 7920 лв. Данъчното облекчение може да ползваш включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност.

Данъчната основа, която се намалява по този начин, се формира от доходи от трудови и други стопански правоотношения, доходи от наеми и прехвърляне на права и имущество, доходи от лихви, награди и подобни.

По-специфично е изчислението на облекчението при доходи от дейност като едноличен търговец. Когато това е единственият доход на лицето с намалена работоспособност, то той се намалява с пълната сума от 7920 лева. Когато, обаче, са налице и други от гореизброените видове доход, първо се изчислява тяхната сума като данъчна основа и само при наличие на остатък се добавя част от дохода като едноличен търговец.

Има ли и други данъчни облекчения при лица с увреждания?

Когато лице с намалена работоспособност упражнява патентна дейност като едноличен търговец, има право да ползва 50 процента намаление от патентния данък, при условие, че през цялата данъчна година извършва дейността си лично без наети работници.

Лицата с намалена работоспособност получават намаление и от данък сгради в размер на 75 % . Това намаление се отнася само за имот, който се използва като основно жилище.

Напълно освободени от данък МПС са превозните средства с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW, собственост на лица с трайно намалена работоспособност.

Какво трябва да имаш за да кандидатстваш за данъчно облекчение?

Трябва да имаш влязло в сила решение на трудово експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Решението трябва да е валидно, т.е. да не е с изтекъл срок*.

Увреждането по оценката на ТЕЛК трябва да е минимум 50%.

* Годишният размер на облекчението може да се ползва както за годината на настъпване на неработоспособността, така и за годината, в която изтича срокът на валидност на решението - така например, ако физическо лице има издадено решение на ТЕЛК с намалена работоспособност 65 на сто, в сила от 15.07.2019 г. за срок от 3 години, в годишен аспект лицето има право да ползва облекчение в пълен размер.

Важно: Лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК, могат да ползват данъчното облекчение пожизнено, без оглед на определения в решението срок. Например физическо лице, което притежава експертно решение на ТЕЛК със срок от 20.05.2016 до 20.05.2019 г. с определена намалена работоспособност 60 на сто, е навършило възрастта за пенсия на 05.03.2019 г., при което за лицето това е валидно решение (пожизнено), тъй като то е навършило възрастта за пенсия в срока на решението.

Какво трябва да се направи, за да се ползва данъчно облекчение за намалена работоспособност?

Данъчното облекчение може да се ползва от физически лица, включително такива, извършващи дейност като едноличен търговец, като за ползването му се попълва Част І в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

Данъчни облекчения ползваш само когато нямаш подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Тук можеш да се информираш подробно за въпросите, свързани с данъчните облекчения при хора с увреждания.

Следваща статия: Социално подпомагане
Сподели: