Това е моноклонално антитяло от групата на биологичните лекарства. То е одобрено от Европейската агенция по лекарствата (EMA) под търговското наименование Stelara за лечение на умерен до тежък плакатен псориазис, активен псориатичен артрит, в случаи, при които лечението с други медикаменти и методи не е довело до успех, болест на Крон и активен улцерозен колит в умерени до тежки форми.

Как работи устенинумаб?

Активното вещество е устекинумаб - моноклонално антитяло (вид протеин), който е проектиран да разпознава и да се прикрепя към специфична цел в тялото. Устекинумаб се свързва с две молекули-преносители в имунната система, наречени интерлевкин 12 и интерлевкин 23. И двете участват във възпалението, следователно като блокира тяхната активност, устекинумаб намалява активността на имунната система и намалява интензивността на възпалителния процес.

Има ли доказателства за ефективност при гноен хидраденит (HS)?

При HS интерлевкините 12 и 23 (IL12/23) вероятно участват в патологичния процес. При проучвания е установено повлияване на фактори, участващи във възпалението и е демонстрирана експресия на интерлевкини - IL12/23 в макрофагите, образуващи инфилтрат в кожата с обрив (1). Съществуват съобщения за ефективност на устекинумаб при HS (2-4), но не са правени рандомизирани и контролирани проучвания. Поради това към момента устекинумаб не е получил одобрение от Европейската агенция по лекарствата с показанието гноен хидраденит. 

Използва ли се в България това лекарство?

В България, за да може един медикамент да бъде назначаван съгласно съответните регулации, той трябва да е одобрен от ЕМА и да е включен в Позитивния лекарствен списък (ПЛС):

  • Устекинумаб е одобрен от ЕМА на 15.01.2009 година, но няма индикация за лечение на гноен хидраденит;
  • Към края на 2022 година, устекинумаб не е включен в приложение 1 на ПЛС.

Освен това, лекарствата могат да бъдат назначавани в режим „по индикация“ и „извън индикация“. Устекинумаб има индикация за псориазис, но не и за гноен хидраденит.

Това означава, че дори да бъде изписано лекарството, то няма да се реимбурсира от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Съгласно българското законодателство, със средства от общественото осигуряване не могат да бъдат заплащани лекарства, които са назначени “извън индикация”.

Можеш да научиш повече за това лекарство от страницата на EMA.

Научи повече за здравноосигурителния модел в България и възможностите за заплащане на лекарства от НЗОК.

Консултирай се с лекар за възможностите за приложение на това лекарство в твоя случай! Новите моноклонални антитела са терапевтична алтернатива, която буди надежда, но те не могат да бъдат използвани без лекарски контрол!

Литература

  1. Hodille E, Badiou C, Bouveyron C, et al. Clindamycin suppresses virulence expression in inducible clindamycin-resistant Staphylococcus Aureus strains. Ann Clin Microbiol Antimicrob (2018); 17: 38.
  2. Sieber MA and Hegel JK. Azelaic acid: properties and mode of action. Skin Pharmacol Physiol (2014); 27(1): 9–17.
  3. Charnock C, Brudeli B and Klaveness J. Evaluation of the antibacterial efficacy of diesters of azelaic acid. Eur J Pharm Sci (2004); 21: 589–596.
  4. Mastrofrancesco A, Ottaviani M, Aspite N, et al. Azelaic acid modulates the inflammatory response in normal human keratinocytes through PPARγ activation. Exp Dermatol (2010); 19: 813–820.
Следваща статия: Секукинумаб
Сподели: