Оригиналното име на този инструмент за оценка е тежест на акне инверса (Acne Inversa Severity Index, AISI). При хронично протичащите болести (какъвто е гнойния хидраденит) от много важно значение е наличието на инструменти за оценка на тежестта на заболяването, които могат точно да оценят както клиничната картина, така и дискомфорта на пациентите. Има много инструменти или въпросници, използвани за оценка на тежестта на гнойния хидраденит (HS). Някои от тях са специално разработени за HS, например:

Други инструмента, включително дерматологичния индекс за качество на живот (DLQI), не са специфични за HS.  

AISI е разработен като динамичен, комбиниран инструмент за оценка, който може лесно да се използва както в клиничната практика, така и в условията на клинични изпитвания и по-добре да улавя тежестта на заболяването (1).

Как се изчислява оценката?

AISI е съставен резултат, определен от оценка от лекар, която описва наличието на особени лезии:

За всяка от лезиите, резултатът се умножава по броя на местата на тялото, където се появява съответния тип лезия. Добавя се и оценка на болката по визуалната аналогова скала (фиг. 1).

Фигура 1. Пример за определяне на AISI. Източник: модифицирано по (1)

В случая, представен на фигура 1, са засегнати:

Визуалната аналогова скала на болката представлява 10-сантиметрова линийка в левия край, на която е изписано „Няма болка“, а в десния – „Много силна болка“. Лекуващият лекар моли пациента да посочи върху линийката къде според него е болката в неговия конкретен случай.

В случая от описания пример болката е оценена от пациента с 6 точки. По отношение на болката не се прави умножаване, а получения резултат се прибавя към сбора от останалите оценявани параметри. Така се получава крайната AISI оценка.

Този инструмент е представен само информативно на нашия сайт!

Не е възможно да бъде използван от пациентите за оценка на тежестта на болестта, защото самият пациент не може обективно да прецени какъв точно е видът (морфологията) на лезиите.

Задължителен е прегледът от специалист дерматолог!

Литература

  1. Chiricozzi A, Faleri S, Franceschini C, Caro RD, Chimenti S, Bianchi L. AISI: A New Disease Severity Assessment Tool for Hidradenitis Suppurativa. Wounds. (2015); 27(10): 258-64.
Следваща статия: HASI
Сподели: