По отношение на разпространението на гнойния хидраденит (HS), мненията са на двата полюса – от това, че става въпрос за рядко заболяване до това, че честотата е голяма.

Към момента, истинското разпространение на болестта не е известно. Основните причини за това са следните:

 • Болестта е слабо позната на останалите медицински специалности, извън дерматологията;
 • Налице е значима стигматизация във връзка с тази болест и болните често крият състоянието си.
 • HS не е еднородно заболяване - съществуват спорадични, фамилни и синдромни случаи. Синдромни са тези случаи, при които хидраденитът е само една от клиничните прояви.

При спорадичната форма, по-обширните проучвания посочват, че заболяването засяга между 0,053% и 4,1% от популацията (1-4). Тези разлики, на практика, са големи и вероятно могат да бъдат обяснени с нееднородното географско разпространение на HS:

 • Най-ниско разпространение на болестта е съобщено в проучване от Северна Америка (3);
 • Най-високо е разпространението за Дания (1).

Съществуват данни, че болестта е по-честа у афро-американци в сравнение с бялото население.  

При систематичен преглед на литературата и мета-регресионен анализ от 2021 година е отчетено, че разпространението на HS е 0,40% в общата популация.

Фамилната форма на гнойния хидраденит (hidradenitis suppurativa – ICD10: L37.2; Orphacode: 387) е рядко заболяване с разпространение 0.27-5/10000 души.

Един по-малко проучен фактор е влиянието на географския район и етническата принадлежност върху разпространението на HS. Последните проучвания от Корея показват, че в този район има много по-ниска честота на болестта в сравнение с други райони от света (7).

През 2020 година е направено проучване за честота на хидраденит в света като са анализирани отделни подгрупи и е отчетено следното разпространение:

 • в Европа 0,8%;
 • в САЩ 0,2%;
 • в Азиатско -Тихоокеанския регион 0,2%;
 • Южна Америка 0,2%.

Обяснение на термини в статията

Orphacode имат около 7 000 болести, които са включени в портала за редки болести Orphanet, Този код е уникален за всяка болест. Мотото на този портал е „редките болести са редки, но пациентите с редки болести са много на брой“.

ICD10 е международната класификация на болестите (МКБ), 10-та ревизия на Световната здравна организация. Orpha кодовете са включени в Международната класификация на болестите. Тази система е в процес на ревизия и се препоръчва по-нататъшно популяризиране на кодовете на Orpha в рамките на разработването на ICD 11-та ревизия на МКБ.

Литература

 1. Jemec GB, Heidenheim M, Nielsen NH. The prevalence of hidradenitis suppurativa and its potential precursor lesions. J Am Acad Dermatol. (1996);35(2):191-194.
 2. Revuz JE, Canoui-Poitrine F, Wolkenstein P, et al. Prevalence and factors associated with hidradenitis suppurativa: results from two case-control studies. J Am Acad Dermatol. (2008); 59(4):596-601.
 3. Cosmatos I, Matcho A, Weinstein R, Montgomery MO, Stang P. Analysis of patient claims data to determine the prevalence of hidradenitis suppurativa in the United States. J Am Acad Dermatol. (2013); 68(3):412-419.
 4. Garg A, Lavian J, Lin G, Strunk A, Alloo A. Incidence of hidradenitis suppurativa in the United States: A sex- and age-adjusted population analysis. J Am Acad Dermatol. (2017); 77(1):118-122.
 5. Jfri A, Nassim D, O’Brien E, Gulliver W, Nikolakis G, Zouboulis CC. Prevalence of Hidradenitis Suppurativa: A Systematic Review and Meta-regression Analysis. JAMA Dermatol. (2021);157(8):924–931.
 6. Phan, K., Charlton, O. & Smith, S.D. Global prevalence of hidradenitis suppurativa and geographical variation—systematic review and meta-analysis. biomed dermatol (2020); 4: 2.
 7. Lee JH, Kwon HS, Jung HM, Kim GM, Bae JM. Prevalence and comorbidities associated with hidradenitis suppurativa: a nationwide population-based study. J Eur Acad Dermatol Venereol. (2018); 32:1784–90
Сподели: