Гнойният хидраденит (hidradenitis suppurativa, HS) е хронично протичащо заболяване, за което все още няма лечение.

Съществуващите лекарства и оперативни интервенции могат да намалят симптомите, възможно е симптомите напълно да изчезнат, но винаги има риск от рецидив (връщане на старите и поява на нови симптоми).

През последното десетилетие все повече се изясняват промените в организма, които водят до развитие на болестта и продължават да се търсят средства за лечение. Особено интензивни са проучванията по отношение на дисбаланса в имунната система и възможностите за медикаментозна корекция на промените.

Съвременните технологии позволиха разработването на лекарства, наречени биологични лекарства, които се използват за лечение на други възпалителни състояния, напр. ревматоиден артрит и псориазис, от десетилетия, но все повече навлизат и в лечението на HS.

Единственото налично, към момента, биологично лечение при HS адалимумаб (търговско име: Humira), а през месец април 2023 г., показанията и на друго, използвано в клиничната практика лекарство, се разшириха и за приложение при гноен хидраденит. Става въпрос за секукинумаб (търговско име: Cosentyx), който е с доказана ефективност при плакатен псориазис и псориатичен артрит.

Добрата новина е, че от началото на 2023 г. се появи информация за три нови лекарства, които са в напреднал етап на клинично проучване.

Кои са новите медикаменти?

Трите нови молекули, които са в начален или краен етап на клинично проучване във фаза III са:

Бимекизумаб и изокибеп повлияват възпалението при HS като блокират действието на интерлевкините. Поворцитиниб е представител на инхибиторите на JAK-киназите.

Тези молекули са в трета фаза на клинично проучване и в близките няколко години се очаква да бъдат на пазара и да допринесат за ефективното лечение на HS.

Как новите молекули достигат до пазара?

Всяка нова молекула преминава през клинично проучване, което има за цел да докаже ефективността и безопасността при дадено заболяване. Фазите на клинично проучване са следните:

Проучване фаза 0

Това е изследователска фаза, която помага да се предостави клинична информация за ново лекарство на по-ранна фаза. Тази фаза няма терапевтична или диагностична цел и се ограничава до скрининг и микродозови проучвания.

Проучване фаза I

Това е фазата за проверка за безопасност. Включва обичайно 20 - 80 здрави доброволци и се прави проверка за най-честите нежелани реакции на лекарството. В тази фаза целта е да се установи как лекарството се метаболизира (търпи промени) и екскретира (отделя) от организма.

Проучване фаза II

Това е фазата за установяване на ефективност. Ако проучването от фаза I не разкриe неприемливи нива на токсичност може да се премине към фаза II, която включва обичайно между 36 и 300 участници. В тази фаза се събират предварителни данни за това дали лекарството действа при хора с определено заболяване или състояние и се прави контролирано проучване за сравняване - с друго лекарство или плацебо. При проучването във фаза II продължава и оценката на на безопасността, като се изучават  краткосрочните странични ефекти.

Проучване фаза III

Това е фазата за окончателно потвърждение за безопасност и ефективност. Ако фаза II е потвърдила ефективността на дадено лекарство може да се премине към фаза III клинично прочване. Включват се между 300 и 3000 участници и се цели събиране на допълнителна информация за безопасността и ефективността, изследване на различни дози, изследване при различни популации, използване на лекарството в комбинация с други лекарства.

След тази фаза пълната информация за новото лекарство се предоставя на здравните органи. Следва процес на одобрение от регулаторните институции на Европейския съюз.

Разработват ли се други нови лекарства за гноен хидраденит?

Много други лекарства са в процес на разработка, включително около 10 от тях са във втора фаза на клинично проучване. При част от проектите става въпрос за съвсем нови молекули, а други са вече одобрени в клиничната практика, но се проучват за разширяване на показанията.

На годишната среща на Американската академия по дерматология (AAD), проведена през март 2023 година са съобщени резултати от изпитването фаза 2 на:

Елтрекибарт

Елтрекибарт на Eli Lilly (LY3041658), който изглежда с ефективност, подобна на тази на бимекизумаб.

Упадацитиниб

Упадацитиниб (е разработван от фармацевтичната компания Abbvie и има разрешение от европейската агенция по лекарствата (EMA) за лечение на възрастни с умерен до тежък ревматоиден артрит, активен псориатичен артрит, активен аксиален спондилоартрит (възпаление на гръбначния стълб, причиняващо болка в гърба), включително анкилозиращ спондилит, възрастни и деца над 12-годишна възраст с умерен до тежък атопичен дерматит (известен също като екзема, когато кожата е сърбяща, зачервена и суха), които могат да бъдат лекувани с лекарство, прилагано през устата или чрез инжекция и възрастни с улцерозен колит (възпаление на дебелото черво, причиняващо язва и кървене) или болест на Crohn (възпалително заболяване, засягащо червата). Търговското име на лекарството е Rinvoq. В момента се прави проучване за разширяване на показанията и лекарството е във фаза II клинично проучване с показание HS. Установено е, че 38% от пациентите, получавали упадацитиниб в продължение на три месеца, са достигнали 50% намаляване на абсцесите и възпалителните нодуси, в сравнение с 25% от пациентите на плацебо. Разликата е статистически значима при p=0,018, но следна да бъде потвърдена в следващите фази на изпитване.

Сонелокимаб

Една от най-големите надежди е за сонелокимаб, който има механизъм на действие, подобен на този на бимекизумаб. Молекулата е във фаза II клинично проучване и изтъкваното предимство е, че има по-кратък плазмен полуживот в сравнение с бимекизумаб, което предполага по-добра поносимост.

Спесолимаб

Спесолимаб е лекарство, което е одобрено от EMA за приложение при възрастни с обостряния (повторна поява или влошаване) на генерализиран пустулозен псориазис. Търговското име на лекарството е Spevigo и е произвеждано от Boehringer Ingelheim. В момента се провежда фаза II клинично проучване за приложение при гноен хидраденит. Планира се резултатите да бъдат отчетени през 2024 година.

Следи информацията в HS Hive, която се стреми своевременно да дава отговорите на всички въпроси, свързани с възможностите за лечение на болестта.